امروزه با گسترش تعداد خودرو ها در خیابان ها ، گاهی ممکن است پشت ترافیک های سنگین یا با پیاده روی در خیابان ها کنجکاو شده باشیم که این خودرو از کدام شهرستان یا استان است؟

نوع پلاک این خودرو چیست؟

در محدوده ی طرح ترافیک چه روز هایی می تواند حضور پیدا کند؟

و از این قبیل سوالات که پلاک خوان می تواند پاسخ برخی از این سوالات باشد.